logo

Published on 16 Aug 2022

Accounting Manager

Academia Română Filiala Cluj-Napoca

Description:

Contabil Șef grad II


Titularul postului organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfășurarea în mod eficient a activitaţii financiar-contabile a Academiei Române Filiala Cluj-Napoca în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare


Responsibilities:

-     Organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a unității, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

-         Asigură organizarea şi gestionarea în mod eficient a integrităţii întregului patrimoniu al Academiei Române Filiala Cluj-Napoca, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, precum şi cu normele sau reglementarile interne ale instituţiei;

-         Organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terţilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislatia in vigoare;

-         Urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluarii patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);

-         Organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;

-         Organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;

-         Asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului şi terți, în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

-         Asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare și transmiterea acesteia în FOREXEBUG;

-         Certifică operațiunile privind controlul financiar preventiv și evidența acestora;

-         Întocmește și urmărește bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

-         Întocmește, trimestrial, bilanțul contabil, cu anexe.

-        Alte atribuţii specifice funcţiei prevazute de fișa postului

Requirements:

Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;

Deținerea certificatului de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi sau obținerea și prezentarea lui angajatorului, în termenul prevăzut de OUG 188/28.10.2020;

Vechime totală în muncă: minim 10 ani;

Vechimea în specialitatea studiilor: minim 7 ani;

Vechimea în specialitatea postului-domeniul financiar-contabil într-o instituție/entitate publică: minim 3 ani;

Vechimea într-o funcție de conducere financiar-contabilă: minim 1 an;

Cunoștințe avansate de operare P.C. (Windows, Excel, Microsoft Office);


Dosarele de concurs se primesc la sediul instituției de pe str. Republicii nr. 9 până la data de 31.08.2022, ora 15:00.

Toate informaţiile sunt afişate la sediul şi pe site-ul Academiei Române Filiala Cluj-Napoca www.acad-cluj.ro, sectiunea Concursuri, iar relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei de concurs, telefon 0264-592363.


Benefits:

vouchere de vacanță

Share: